องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเขือ (อบต.ท่ามะเขือ) จ.กำแพงเพชร
 
ผลงานเด่น
โครงการแข่งขันเรือยาว ตำบลท่ามะเขือ
23 พฤศจิกายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเขือ ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันเรือยาว เป็นประจำทุกปี ณ บริเวณหน้าวัดอู่สำเภา หมู่ที่ ๗ ตำบลท่ามะขือ แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทชายและประเภทหญิง เพื่อส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้ดำรงอยู่คู่กับท้องถิ่นและเพื่อสร้างความสามัคคี ให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งเป็นการนำกีฬามาแก้ไขปัญหายาเสพติด และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ภายในตำบล