สมาชิกสภา

 • นายสุรชัย พงศ์ประภาอำไพ
 • ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเขือ • นายพยงค์ เถื่อนมนเทียน
 • รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเขือ • นายเทพ เชื้อเสือ
 • สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 • นายเฉลียง พรมสุ่น
 • สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 • นายอาทิตย์ แก้วดวงดี
 • สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 • นายมนตรี นักพราญบุญ
 • สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 • นายสมคิด มีล้น
 • สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 • นายจักรกฤษ จันปอภาร
 • สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 • นางวาสนา สีคำพา
 • สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 • นางศรีแพร อยู่โต
 • สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 • นายโสภา ลาทอง
 • สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 • นายสมัย มนัสไทสงค์
 • สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 • -ว่าง-
 • สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 • นายวิสัย ศักดิ์เทวิน
 • สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 • นายวิทยา วงค์ต๊ะ
 • สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 • นายทองคุณ นาหอม
 • สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 • นายสวาท ถิ่นทับไทย
 • สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8