องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเขือ (อบต.ท่ามะเขือ) จ.กำแพงเพชร
 
นโยบาย

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
 1.  พัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
 2.  พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพในด้านองค์ความรู้ของประชาชนในท้องถิ่น
 3.  ส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุขให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 4.  ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค ให้สอดคลองกับความต้องการของท้องถิ่น
 5.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 6.  ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 7.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น นันทนาการ
 8.  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันสาธารณภัย
 9.  ดำเนินการปรับปรุงอาคารที่ทำการ วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาระบบการ  บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

      :: แผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเขือ ปี 2551 (ขนาดไฟล์ 158 KB)